คณะกรรมการ ของผู้ว่าราชการจังหวัด

ยัม ตวนกู ดาติน แอนนี่ ดักลาห์ บินตี ตวนกู มูนาวีร์

ประธานกรรมการ

นายฌอน สตา มาเรีย

เจ้าของและผู้ดำเนินการ Casugria Dutch Residences Malacca

Ybhg Dato' Paduka Feizal Nor Bin Nurbi

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Desatera Sdn Bhd

นายยอ เคียน ชวน

กรรมการ, YeoTiowTiong Holdings Director, Design Showcase Sdn Bhd กรรมการ, Gayareka Design Sdn Bhd